BSJ Univers - Енергийна ефективност

ДЕЙНОСТИ

GDPR Регламент

АКРЕДИТАЦИЯ

ISO

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ДИЗАЙН И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Какво е ИСО сертификатът?

Това е официален документ, издаден от Орган за сертификация. Сертификатът е доказателство, че фирмата (организацията) е въвела и има реално работеща Стандартизирана система за управление (например, за ISO 9001 - Система за управление на качеството). Сертификацията е действие, което се изпълнява след като системата е вече въведена. Консултациите по въвеждането на системата, ако са необходими такива, се извършват от Консултантска фирма, която е различна и независима от органа за сертификация. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията.

Какво предствлява въвеждането на системата?

Това е създаване на документирани правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията), с което се гарантира правилното им изпълнение и ефективност на управлението им. По този начин се постига съответствие с изискванията на приложимия стандарт за система за управление (например, за ISO 9001 - Система за управление на качеството). Въвеждане на системата и изграждане на системата е едно и също нещо. Подготовката за сертификация е финален етап на изграждането на системата, на който й се придава готовност да бъде демонстрирана пред орган за сертификация. .

Как се получава ИСО сертификат?

При вече въведена СУК (Система за управление на качеството), се подава заявка за сертификация до избрания орган за сертификация, който изпраща одиторски екип да провери и оцени дали вашата СУК съответства на изискванията на стандарта. Тази проверка и оценка се нарича "одит". След положителен доклад от одита, органът за сертификация взема решение по сертификацията, издава сертификат и го регистрира.

За коло време се получава сертификат?

Времето за въвеждане на системата е между 3 и 12 месеца. И то зависи от много фактори. Процедурата по първоначална сертификация трае между 1 и 3 месеца, считано от датата на подаване на заявка към органа за сертификация. Това важи, ако системата съответства напълно или в голяма степен на изискванията на съответния стандарт. Сертификатът е с валидност 3 години, като всяка година се извършват контролни одити, с които се проверява и оценява дали системата продължава да съответства на изискванията на стандарта, т.е. дали е "поддържана". Сертификацията се подновява на всеки 3 години.

Какви са ползите?

  • Повишено доверие към фирмата (организацията)
  • Подобрен вътрешен ред и ефективност
  • При търгове и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирани системи
  • Конкретните ползи произтичат от същността на конкретните системи.

Какво представлява системата за управление?

Това е система от записани задължителни правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията). В повечето случаи документацията на системата се състои от Наръчник, процедури, инструкции и документи по качество (и планове и програми при някои системи).
В процедурите пише "кой какво прави и какви са отговорностите му" (например, процедура за търговската дейност). В инструкциите пише "кое как се прави" и/или "кое как не се прави" (например, инструкция за посрещане на клиенти).
В работните формуляри се записва, че това, което е изисквано от системата, е направено, както и какъв е резултатът. Попълнените формуляри се наричат "записи". Одиторите проверяват дали документите покриват изискванията на съответния стандарт, дали се водят записи и дали хората разбират и спазват писаните правила.

Какво представляват стандартите?

Стандартите съдържат изисквания и/или препоръки за правилна и ефективна и ефикасна работа. Тези изисквания или препоръки са съставени на база изследване на "know-how" на най-успешните световни компании.