BSJ Univers - Енергийна ефективност

ДЕЙНОСТИ

GDPR Регламент

АКРЕДИТАЦИЯ

ISO

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ДИЗАЙН И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия.

"БСЖ Юнивърс" ЕООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради. "БСЖ Юнивърс" ЕООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ за вписване в публичен регистър с идентификационен номер № 00278/15.04.2011г. издадено от изпълнителен директор на АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /АЕЕ/. "БСЖ Юнивърс" ЕООД е вписана в Регистъра по чл. 23, ал.4 от ЗЕЕ и чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-16-348/02.04.2009г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
"БСЖ Юнивърс" ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти – експерти, като значителна част от тях са с дългогодишен професионален стаж в областта на топлотехниката, топлоенергетиката, отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и съоръжения.

Разполагаме и с разнообразна специализирана измервателна апаратура необходима за обследване на сгради по енергийна ефективност.
Инвеститорите, повярвали в нас могат да разчитат на партньорство и висок професионализъм в областта на:

  • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност
  • Сертифициране на съществуващи и нови сгради по ЕЕ
  • Обследване на съществуващи и нови сгради по ЕЕ
  • Енергиен мениджмънт
  • Конструктивни обследвания на сгради
  • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството
  • Изготвяне на цялостен проект за саниране на сгради
  • Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от въвеждането на енергоефективни мерки

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЦЕСЪТ НА ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ?

1. Проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите на
сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми,
технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки,
екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на
избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура
за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация.

2. Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите
от обследването.

3. Издаване на сертификат - категория "А" или "Б" след извършване на
детайлно енергийно обследване, в съответствие с изискванията за
техническите правила и норми.